Säännöt

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: Päivitetty ja hyväksytty 27.10.2020

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

 

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tavoitteena on toimia Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien etujärjestönä, tehostaa ja helpottaa jäsenten opiskelua, lisätä taloudellista tietoutta yliopistossa ja sen ulkopuolella, ja toimia molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa taloudellisen ja henkisen kasvun edistämiseksi.

 

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys järjestää kokous-, keskustelu-, esitelmä-, luento-, kurssi-, tiedotus-, huvi- ja ekskursiotilaisuuksia, kehittää opintoneuvontaa ja opintoyhteistyötä. Tämän lisäksi yhdistys järjestää työpaikkoja kotimaassa ja ulkomailla, harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa ja muuta yhdistyslain 5§:n mukaista jäsenistöä palvelevaa liiketoimintaa tarvittaessa asianmukaisilla luvilla. Yhdistys toimii muillakin tavoin jäsentensä parhaaksi sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden vastaaviin tavoitteisiin pyrkivien kerhojen ja yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla jokainen Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa suorittava. Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Yhdistyksen rinnakkaisjäseneksi voi liittyä toiseen ekonomiyhdistykseen kuuluva opiskelija, joka suorittaa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa. Rinnakkaisjäsen ei ole yhdistyksen kautta KeskiSuomen Ekonomien tai Suomen Ekonomien virallinen opiskelijajäsen. Rinnakkaisjäsen ei voi toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen väliaikaisjäseneksi voi liittyä ulkomaisessa yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava henkilö, joka on saapunut virallisen vaihto-opiskelu ohjelman kautta suorittamaan vaihto-opiskelujaksoa Jyväskylän yliopistossa. Liityttyään yhdistykseen, vaihto-opiskelijajäsenestä ei tule Keski-Suomen Ekonomien tai Suomen Ekonomien opiskelijajäsentä. Vaihto-opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia eivätkä äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Väliaikaisjäsenen on erottava tai hänet erotetaan yhdistyksestä, kun vaihto-opintojakso päättyy.

Yhdistyksen jäsenen sekä rinnakkaisjäsenen jäsenyys päättyy jäsenen eroamiseen, tai erottamiseen, jäsenen on erottava, kun jäsenen opinto-oikeus kauppatieteellisen tutkinnon suorittamiseen Jyväskylän yliopistossa päättyy. Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä erottaa kokonaan tai määräaikaisesti yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen mainetta. Tämä päätös on vahvistettava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Määräaikaisen erottamisen ajanjakson pituudesta päättää yhdistyksen kokous tapauskohtaisesti. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen aineiston saatuaan.

 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenmaksu suoritetaan kertamaksuna ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen kaikille jäsentyypeille vuosittain.

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalla ja nettisivuilla sekä mahdollisesti muulla järjestön toimintaan soveltuvalla viestintävälineellä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20§:n mukaisesti. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä, joko ennen kokousta tai kokouksen aikana kokouksen koollekutsujan sen mahdollistaessa. Etäosallistuminen kokouksiin tapahtuu postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja mahdollinen tilintarkastajan lausunto.
  • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle.
  • Esitetään kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10§ Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  • Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.
  • Valitaan yksi tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle. Valitaan henkilöt muihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on vakinainen edustus.

11§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole muilta osin toisin määrätty. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa pöydällepanoa voi vaatia 1/3 kokouksen osanottajista. Pöydälle pantu asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa siitä on myös päätettävä.

 

Yhdistyksen hallitus

12§ Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 5-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

13§ Hallitus voi vapaasti perustaa toimikuntia tai työryhmiä sekä nimittää toimihenkilöitä. Kaikille edellä mainituille on tällöin määrättävä toimikausi ja toimivalta. Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimii Pörssineuvosto, jonka toiminnasta säädetään erillisessä ohjesäännössä.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kahdestaan.

 

Hallituksen kokoukset

15§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta sekä mikäli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.

 

Palkitseminen ja edustaminen

16§ Yhdistyksen hallitus voi myöntää standaareja ja ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin yhdistyksen kokouksen hallinnoimissa standaari- ja ansiomerkkiohjesäännöissä. Sääntöjen viidennessä (5.) pykälässä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkin saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus.

17§ Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha. Sen käytöstä säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

 

Yhdistyksen säännöt

18§ Säännöt ja sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttumattomana. Ohjesääntöjen muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

19§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

 

Yhdistyksen purkaminen

20§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jäljelle jääneet varat on yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan luovutettava edistämään yhdistyksen perinteiden ja historian vaalimista tai kauppatieteiden opetusta Jyväskylässä.