Säännöt

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:n säännöt

Säännöt on päivitetty viimeksi 27.11.2013
Yhdistyksen nimi on Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.
Yhdistyksen tavoitteena on toimia Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien etujärjestönä, tehostaa ja helpottaa jäsenten opiskelua, lisätä taloudellista tietoutta yliopistossa ja sen ulkopuolella, ja toimia molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa taloudellisen ja henkisen kasvun edistämiseksi.
Yhdistys järjestää kokous-, keskustelu-, esitelmä-, luento-, kurssi-, tiedotus-, huvi- ja ekskursiotilaisuuksia, kehittää opintoneuvontaa ja opintoyhteistyötä, järjestää asianmukaisella luvalla työpaikkoja kotimaassa ja ulkomailla, harjoittaa kustannus-, kirjanvälitys- ja ravitsemusliiketoimintaa ja muuta yhdistyslain 5§:n mukaista jäsenistöä palvelevaa liiketoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä vastaaviin tavoitteisiin pyrkivien kerhojen ja yhdistysten kanssa.
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla jokainen Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa suorittava. Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Tämä päätös on vahvistettava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Yhdistyksen jäsenmaksu suoritetaan kertamaksuna. Jäsenyys on voimassa niin kauan kunnes jäsen eroaa tai erotetaan.
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalla ja kotisivuilla. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20§:n mukaisesti.
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 5-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Jos ehdokkaita on useampi kuin kaksi (2), eikä kukaan saa ensimmäisellä kierroksella enempää kuin puolet annetuista äänistä, käydään toinen kierros ensimmäisellä kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muut hallituksen jäsenet valitaan ryhmittäisellä suhteellisella vaalilla kokouksen puheenjohtajalle jätettävien ehdokaslistojen perusteella.
Hallitus voi vapaasti perustaa toimikuntia tai työryhmiä sekä nimittää toimihenkilöitä. Kaikille edellä mainituille on tällöin määrättävä toimikausi ja toimivalta. Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimii Pörssineuvosto, jonka toiminnasta säädetään erillisessä ohjesäännössä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.
10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kahdestaan.
11§ Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja mahdollinen tilintarkastajan lausunto.
  2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle.
  4. Esitetään kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
   12§ Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

   • Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.
   • Valitaan yksi tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle.
   • Valitaan henkilöt muihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on vakinainen edustus.
   13§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
   14§ Yhdistyksen hallitus voi myöntää standaareja ja ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin yhdistyksen kokouksen hallinnoimissa standaari- ja ansiomerkkiohjesäännöissä. Sääntöjen neljännessä (4.) pykälässä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkin saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus.
   15§ Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha. Sen käytöstä säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.
   16§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole muilta osin toisin määrätty. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa pöydällepanoa voi vaatia 1/3 kokouksen osanottajista. Pöydälle pantu asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa siitä on myös päätettävä.
   17§ Säännöt ja sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttumattomana.
   18§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jäljelle jääneet varat on yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan luovutettava edistämään yhdistyksen perinteiden ja historian vaalimista tai Jyväskylän yliopistolle käytettäväksi kauppakorkeakoulun tukemiseen.
   19§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.