05.04.

Pro gradu -paikkahaku laskentatoimen opiskelijoille!

Hei laskentatoimen graduvaiheen opiskelija!

JSBE:n laskentatoimen oppiaineessa avautuu pro gradu –paikkahaku. Haettavat pro gradu -paikat liittyvät JSBE:n tutkimusteemaan Accounting Change (ACC). Rahoitusta annetaan 2-4 graduntekijälle professori Liisa Kurunmäen tutkimushankkeisiin liittyen. Laskentatoimen graduryhmät aloittavat syksyllä 2019 normaalin opetusohjelman mukaisesti. Tutkimushankkeet voivat kuitenkin käynnistyä mahdollisuuksien mukaan jo ennen syksyä tämän haun myötä.

Tutkimushankkeet, joihin opiskelijat voivat hakea rahoitusta, liittyvät seuraaviin aihealueisiin:

 

1. Käyvän hoidon suositukset suomalaisessa terveydenhuollossa

Projektin tarkoituksena on tutkia terveydenhuollon standardointipyrkimyksiä. Tutkimuksessa analysoidaan käyvän hoidon suositusten laatimisprosessia suomalaisen terveydenhuollon kontekstissa. Tutkimus kohdistuu erityisesti laskentatoimen rooliin eri hoitovaihtoehtojen kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Suomalaisten käyvän hoidon suositusten laatimiskäytäntöjä verrataan vastaavien hoito-ohjeistusten laatimiskäytäntöihin Iso-Britanniassa. Tutkimuksessa sovelletaan laadullisia tutkimusmenetelmiä.

 

2. Social Investment Bond (SIB) –rahastot hyvinvointia edistävien palvelujen rahoitusmuotona

Projektin tarkoituksena on tutkia laskentatoimen (erityisesti suoritemittauksen) roolia tulosperusteisten rahoitussopimusten laadintaprosesseissa. SIB-rahastojen avulla institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat julkisen sektorin vastuulle kuuluvia hyvinvointia edistäviä palveluja. Hankkeille määritellään tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Sijoittajat kantavat palvelujen toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit, sillä julkinen sektori maksaa sijoittajille vain tavoitteiden mukaisista tuloksista. Tutkimuksessa verrataan suomalaisia ja iso-britannialaisia tavoitteiden mittaamiskäytäntöjä ja verrataan niistä saatuja kokemuksia. Tutkimuksessa sovelletaan laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Molemmissa projekteissa edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.

 

Kuka voi hakea?

Valinnassa painotetaan valmiutta sitoutua tutkimustoimintaan ja tavoitteelliseen aikatauluun (pro gradun valmistuminen aikataulussa) sekä aiempaa opintomenestystä. Jokaiseen tehtävään liittyy sovittavalle tutkimusajanjaksolle osa-aikainen yhden tai kahden kuukauden tuntiperusteinen (0–70 h/kk) tutkimusavustajan määräaikainen työsuhde (arviolta bruttopalkka kandidaatintutkinnon suorittaneelle on enintään noin 760 €/kk). Lisäksi on mahdollista saada työtodistus. Tutkimuksen tekemisestä aiheutuneet ennalta sovitut matka- yms. kustannukset korvataan.

Tutkimushankkeista kiinnostuneita pyydetään laatimaan lyhyt hakemus. Hakijan tulee ilmaista hakemuksessaan, kummasta tutkimushankkeesta hän on ensisijaisesti kiinnostunut. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan vahvuudet ko. tehtävään (mukaan lukien opintomenestys) sekä hakijan toivoma hankkeen aloitusaikataulu. Hakija voi halutessaan liittää hakemukseensa CV:n. Hakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen viimeistään 8.5.2019 klo 16.00. Tarvittaessa hakijoilta voidaan kysyä lisätietoja ja heidät voidaan kutsua haastatteluun. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.